Rådgivning ved Sound 21

Sound21 rådgiver gennem alle udviklingsfaser fra indledende analyse over idé-proces til udarbejdelse af helhedsplan og resultatskabelse. Analysen kortlægger kontekst, mønstre, problemstillinger og potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens konkrete løsning. Alle forløb tilpasses kunde og budget.

Festivaler & events

Festivaler og events er effektive formater til byudvikling. De kan fortætte, forbinde og forandre brugen og forståelsen af en by, så zoneopdeling mellem hjem, uddannelse, arbejde og fritid kan frisættes. Helt nye mødesteder, markeder og forbindelser kan komme i spil. Publikumsudvikling kan tillige opdyrkes, når festivaler åbner bysamfundet op med tidssvarende oplevelser og tilbud om deltagerkultur på tværs af alder, social status og etniske forskelle.


Sound21 har stor viden og mange års erfaring med at producere og udvikle musikfestivaler og events. Faglig sparring og samarbejde om projektudvikling tilbydes med et helhedsfokus på kulturel, social og økonomisk udvikling. Via analyse og kreativ proces i lydhør dialog med kunde udarbejdes en helhedsplan, som sætter kursen mod en opgaveløsning som (også) fokuserer på stedbunden kvalitet, resurseudvikling og uudnyttet potentialitet.

Strategiske alliancer

Den strategiske alliance er et effektivt greb til at indfri ambitioner, skabe muligheder og imødegå udfordringer inden for udvikling af ny viden og mere vækst. Den strategiske alliance kan accelerere processer i forbindelse med særlige udviklingsmål, og den er som ’mulighedsmaskine’ i det hele taget en væsentlig faktor, når man skal udvikle rammer for fokuseret forandring med og mellem kulturelle, sociale og økonomiske kredsløb.


Sound21 har stort virkefelt inden for udvikling af strategiske alliancer med gensidig værdiskabelse mellem musikscene og samarbejdspartnere så som anden kreativ branche og erhvervsliv. Gennem en kortlægning og analyse tilbydes hjælp til at få identificeret og mobiliseret samt siden hen profiteret på alliancerne.

Læringsforløb

Trafikken mellem læring, digital teknologi og kreativitet er intens. Forbindelseslinjer og knudepunkter bliver flere og flere og vigtigere og vigtigere for fremtidens samfund. Mange skoler har aktuelt fokus på læringsteknologi bl.a. via 21st Century Skills, der med it-teknologi som accelerator udvikler nye undervisningsformer med vægt på tværgående 21.årh-kompetencer mellem kreativitet, kritisk tænkning, kollaboration og kommunikation.


Sound21 har stor ekspertise med udvikling og facilitering af musikteknologiske forløb, workshops og konferencer både for professionel musikscene og i regi af åben skole. Sidstnævnte sammenhæng kan tage tematisk afsæt i by-identitet og medborgerskab under et musikforløb med et flerstrenget fokus på lokale resurser, egenproduktioner og kollaborationer i et kreativitets- og teknologifremmende læringsmiljø, der inspirerer, danner, engagerer og udvikler deltagerne. Denne metode understøtter samtidig også en positiv byudvikling via tætte samspil mellem ex. lokale skoler, universiteter og erhvervsliv.

Relateret rådgivning:

  • Netværksfacilitering
  • Foredrag om publikumsudvikling
  • Fundraising & sponsorater
  • Strategisk kommunikation
  • City branding & imagefremme